Έλεγχος Δομικής Τρωτότητας - dedota

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Έλεγχος Δομικής Τρωτότητας

Ο προσεισμικός έλεγχος περιλαμβάνει τρία στάδια ελέγχου:

  • Τον Πρωτοβάθμιο προσεισμικό έλεγχο ή Ταχύ Οπτικό Έλεγχο (ΤΟΕ), για την πρώτη καταγραφή και ταχεία αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας των κτιρίων δημόσιας και κοινωφελούς χρήσης.

  • Τον Δευτεροβάθμιο προσεισμικό έλεγχο για την προσεγγιστική αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας με βάση αναλυτικότερους υπολογισμούς και (μη καταστροφικό) έλεγχο ποιότητας των υλικών, για όσα κτίρια προκύψει ανεπαρκής σεισμική ικανότητα με βάση τα αποτελέσματα του ΤΟΕ.

  • Την αναλυτική αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας και (ενδεχομένως) σύνταξη μελέτης αποκατάστασης- ενίσχυσης, για όσα κτίρια προκύψει τοπική ή γενική σεισμική ανεπάρκεια από το προηγούμενο στάδιο.


Πρωτοβάθμιος προσεισμικός έλεγχος ή Ταχύς Οπτικός Έλεγχος (ΤΟΕ)


Για κάθε κτίριο που ελέγχεται, συμπληρώνεται ένα Δελτίο Προσεισμικού Ελέγχου Κτιρίων.
Σημειώνεται ότι σε συγκρότημα κτιρίων, όπου τα επιμέρους κτίρια χωρίζονται με αρμό, απαιτείται συμπλήρωση ξεχωριστών δελτίων για κάθε στατικώς ανεξάρτητο κτίριο. Επίσης σε κτίρια με προσθήκη, όπου η προσθήκη είναι στατικώς ανεξάρτητη από το αρχικό κτίριο, απαιτείται επίσης συμπλήρωση ξεχωριστών δελτίων.
Επισημαίνεται ότι σημαντικός παράγοντας για την εξασφάλιση της αξιοπιστίας των στοιχείων είναι η εξεύρεση και χρήση της μελέτης του κτιρίου.
Για το σκοπό αυτό συστήνεται στις υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη του ελέγχου ή στους μηχανικούς που διενεργούν τον έλεγχο να φροντίζουν για την εξεύρεση των μελετών των κτιρίων, πριν τη διενέργεια του ελέγχου. Οι μελέτες μπορούν να αναζητηθούν είτε στις υπηρεσίες που στεγάζονται στο κτίριο, είτε στους ιδιοκτήτες των κτιρίων, είτε στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες.
Εκτός από τη συμπλήρωση του Δελτίου Ελέγχου, οι μηχανικοί που διενεργούν τον έλεγχο συνιστάται να σχεδιάζουν την κάτοψη του κτιρίου και μία χαρακτηριστική τομή σε λευκά φύλλα μεγέθους Α4.
Χρήσιμο θα ήταν επίσης να φωτογραφίζεται το κτίριο (όψη) και να επικολλάται η φωτογραφία σε φύλλο Α4.

Ειδικά για την εφαρμογή του Ν.4178/2013 (νόμου αυθαιρέτων) εφαρμόζεται το Δελτίο Ελέγχου Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτου (Δ.Ε.ΔΟ.Τ.Α.) σύμφωνα με το ΦΕΚ Β 405 - 20.02.2014

Δευτεροβάθμιος προσεισμικός έλεγχος


Δεν έχει θεσπιστεί από την πολιτεία κανονιστικό πλαίσιο!!!

Αναλυτική αποτίμηση της σεισμικής ικανότητας


Γίνεται με τον ΚΑ.Ν.ΕΠΕ. (
ΦΕΚ B 2187 - 05.09.2013)

Επιστροφή στο περιεχόμενο